Ống nhánh Y-branch

325.000 

Ống nhánh -Y branch :

+  Mục đích sử dụng :  Tạo thêm nhánh ống mới từ đường ống chính nhằm vận chuyển lưu thông khí dễ dàng đến các vị trí cần cấp

 

+  Ống nhánh : Có thể kết hợp với các cút chếch  30 độ ,45 độ ,60 độ tạo hướng chuyển ống nhánh linh hoạt theo yêu cầu

+  Góc rẽ nhánh thông thường là 45 độ hoặc 30 độ, 60 độ để tối ưu ,giảm thiểu tổn thất cục bộ ,hướng dòng khí tốt

.